• SOCIAL MEDIA

Nasze projekty

 „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Inicjowany jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym. Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci. W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci). Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Główne cele to:

– uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,

 – kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,

– uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,

– uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem,

– wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

 

„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

Program profilaktyki palenia tytoniu “Znajdź właściwe rozwiązanie” adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej. W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa.

Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych poprzez:

– ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza,

– przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy,

– uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami,

– uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

 

„BIEG PO ZDROWIE”

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podczas cyklu zajęć dzieci przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, liczą koszty jakie generuje palenie papierosów, pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów lub tworzą komiks z bohaterami programu. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie są zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Aktywny udział sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu.

 

„PROGRAM DLA SZKÓŁ”

Nowy program będzie promować wśród uczniów zdrową dietę, bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne, korzystając przy tym z najlepszych doświadczeń zebranych podczas wieloletniej realizacji programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. 

W ramach nowego programu dzieci będą:

– otrzymywały bezpłatnie owoce i warzywa oraz produkty mleczne,

– brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz pochodzenia żywności i rolnictwa.

 

„ŚNIADANIE DAJE MOC”

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

Program edukacyjny: Śniadanie Daje Moc, zachęca do zorganizowania w dniu 8 listopada wspólnego zdrowego śniadania.

Najważniejsze cele programu:

– zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka,

– przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.

 

„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. 

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

-koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań,

-klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów,

-szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie,

-warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

„LEPSZA SZKOŁA”

Projekt ma na celu  sprawdzanie wiedzy uczniów za pomocą specjalistycznych testów oraz porównywanie ich osiągnięć z wynikami klas z całej Polski.

Wszystkie testy zostały nazwane odpowiednio:

    • Sesja 1 to test diagnozujący uczniów na początku roku szkolnego,
    • Sesja 2 to test sprawdzający wiedzę i umiejętności z pierwszego półrocza,
    • Sesja 3 to test sprawdzający wiedzę i umiejętności z całego roku.

 

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM-CZYTAJĄCA SZKOŁA”

Istotą programu jest codzienne czytanie uczniom dla przyjemności.

Jest to sprawdzony sposób na zainteresowanie dzieci i młodzieży książką, rozbudzanie potrzeby czytania, wychowanie czytelników. Badania dowodzą, że czytelnicy-osoby, które dużo, chętnie i sprawnie czytają-lepiej radzą sobie z nauką, z pracą zawodową i z wyzwaniami życiowymi.

 

„SZACHY W SZKOLE”

Celem projektu Polskiego Związku Szachowego jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Korzyści płynące z nauczania gry w szachy na różnych etapach edukacyjnych docenia także Unia Europejska. W wydanym 15.03.2012 Oświadczeniu Pisemnym Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (0050/2011) czytamy między innymi „szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (…), bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania…”.

 

„AKTYWNA TABLICA”

Projekt umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych wybranych przez szkołę zgodnie z ich potrzebami, podniesieni kompetencji uczniów, nauczycieli poprzez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Zasadniczym zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Zasadniczym zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

 

„TRZYMAJ FORMĘ!”

Projekt  „Trzymaj formę!” (inicjatywa Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ ZP)) mający na celu promocję zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży i rodziców. Ambasadorką kampanii została Monika Mrozowska. Celem jest zwrócenie uwagi rodziców na konieczność kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz promowania aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży. Wiedza na ten temat zawarta jest na portalu internetowym programu www.trzymajforme.pl, do odwiedzenia, którego zachęcamy zarówno rodziców jak i dzieci.

 

„SZKOLNE KOŁO SPORTOWE”

 Szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dziecka, dlatego też bardzo często obserwuje się u uczniów chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach szkolnego koła sportowego. Uczniowie ci starają się doskonalić poznane w czasie lekcji umiejętności z różnych dyscyplin sportowych, są również i tacy, którzy swój wolny czas nie chcą spędzić przed telewizorem czy komputerem, a poświęcić go aktywności ruchowej, zregenerować siły fizyczne i psychiczne. Cel główny to: wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku.

 

„ZBIERAJ BATERIE”

 

ZBIERAJ BATERIE! to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Program ZBIERAJ BATERIE! poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

Organizatorem programu jest Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA, która działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów.

 

„#SUPERKODERZY”

#SuperKoderzy to ogólnopolski program edukacyjny Fundacji Orange, którego kluczowym elementem jest nauka programowania. Adresowany jest do szkół podstawowych oraz uczniów w wieku 9-12 lat. W czasie trwania programu dzieci uczą się programowania, podstaw robotyki i poznają świat nowych technologii nie tylko na informatyce, ale również na lekcjach przyrody, historii, języka polskiego, muzyki, matematyki czy języków obcych.