• SOCIAL MEDIA

Nasze projekty

 „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Inicjowany jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym. Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci. W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci). Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Główne cele to:

– uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,

 – kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,

– uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,

– uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem,

– wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

 

„ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

Program profilaktyki palenia tytoniu “Znajdź właściwe rozwiązanie” adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej. W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa.

Celem głównym programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych poprzez:

– ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb, a przede wszystkim konieczność odpowiedniego odżywiania i czystego powietrza,

– przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy,

– uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami,

– uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi.

 

„BIEG PO ZDROWIE”

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podczas cyklu zajęć dzieci przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, liczą koszty jakie generuje palenie papierosów, pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów lub tworzą komiks z bohaterami programu. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie są zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Aktywny udział sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu.

 

„PROGRAM DLA SZKÓŁ”

Nowy program będzie promować wśród uczniów zdrową dietę, bogatą w owoce i warzywa oraz produkty mleczne, korzystając przy tym z najlepszych doświadczeń zebranych podczas wieloletniej realizacji programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole”. 

W ramach nowego programu dzieci będą:

– otrzymywały bezpłatnie owoce i warzywa oraz produkty mleczne,

– brały udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz pochodzenia żywności i rolnictwa.

 

„ŚNIADANIE DAJE MOC”

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

Program edukacyjny: Śniadanie Daje Moc, zachęca do zorganizowania w dniu 8 listopada wspólnego zdrowego śniadania.

Najważniejsze cele programu:

– zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka,

– przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.

 

„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. 

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

-koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań,

-klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów,

-szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie,

-warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

„LEPSZA SZKOŁA”

Projekt ma na celu  sprawdzanie wiedzy uczniów za pomocą specjalistycznych testów oraz porównywanie ich osiągnięć z wynikami klas z całej Polski.

Wszystkie testy zostały nazwane odpowiednio:

    • Sesja 1 to test diagnozujący uczniów na początku roku szkolnego,
    • Sesja 2 to test sprawdzający wiedzę i umiejętności z pierwszego półrocza,
    • Sesja 3 to test sprawdzający wiedzę i umiejętności z całego roku.

 

„CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM-CZYTAJĄCA SZKOŁA”

Istotą programu jest codzienne czytanie uczniom dla przyjemności.

Jest to sprawdzony sposób na zainteresowanie dzieci i młodzieży książką, rozbudzanie potrzeby czytania, wychowanie czytelników. Badania dowodzą, że czytelnicy-osoby, które dużo, chętnie i sprawnie czytają-lepiej radzą sobie z nauką, z pracą zawodową i z wyzwaniami życiowymi.

 

„SZACHY W SZKOLE”

Celem projektu Polskiego Związku Szachowego jest zwiększenie umiejętności matematycznych polskich uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. Korzyści płynące z nauczania gry w szachy na różnych etapach edukacyjnych docenia także Unia Europejska. W wydanym 15.03.2012 Oświadczeniu Pisemnym Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (0050/2011) czytamy między innymi „szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (…), bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania…”.

 

„AKTYWNA TABLICA”

Projekt umożliwia wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych wybranych przez szkołę zgodnie z ich potrzebami, podniesieni kompetencji uczniów, nauczycieli poprzez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Zasadniczym zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Zasadniczym zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

 

„MAŁY MISTRZ”

W naszej szkole realizowany jest program Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego zatytułowany Mały Mistrz, który dofinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jednym z głównych celów programu jest zachęcenie uczniów do podejmowanie różnych form aktywności fizycznej. Bardzo ważne jest wśród dzieci rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem uzdolnień koordynacyjnych tj. orientacja przestrzenna, szybkość reagowania, równowaga; mających istotne znaczenie w rozwoju
i funkcjonowaniu małej motoryki u dziecka. Podczas zajęć odbywających się w ramach programu Mały Mistrz nauczyciel monitoruje stan zdrowia, rozwój fizyczny i sprawność fizyczną uczniów klas I-III szkół podstawowych. Bardzo ważnym elementem programu jest zintegrowanie zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi zapisanymi w podstawie programowej.

 

„TRZYMAJ FORMĘ!”

Projekt  „Trzymaj formę!” (inicjatywa Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ ZP)) mający na celu promocję zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży i rodziców. Ambasadorką kampanii została Monika Mrozowska. Celem jest zwrócenie uwagi rodziców na konieczność kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych oraz promowania aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży. Wiedza na ten temat zawarta jest na portalu internetowym programu www.trzymajforme.pl, do odwiedzenia, którego zachęcamy zarówno rodziców jak i dzieci.

 

„SZKOLNE KOŁO SPORTOWE”

 Szkolne wychowanie fizyczne nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb ruchowych dziecka, dlatego też bardzo często obserwuje się u uczniów chęć uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach szkolnego koła sportowego. Uczniowie ci starają się doskonalić poznane w czasie lekcji umiejętności z różnych dyscyplin sportowych, są również i tacy, którzy swój wolny czas nie chcą spędzić przed telewizorem czy komputerem, a poświęcić go aktywności ruchowej, zregenerować siły fizyczne i psychiczne. Cel główny to: wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez kształtowanie nawyku aktywnego wypoczynku.

 

„ZBIERAJ BATERIE”

 

ZBIERAJ BATERIE! to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i akumulatorów. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Program ZBIERAJ BATERIE! poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.

Organizatorem programu jest Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA, która działając w branży ochrony środowiska i gospodarki odpadami, inwestuje również w przedsięwzięcia mające na celu wzrost świadomości ekologicznej konsumentów oraz promowanie zasad selektywnego pozbywania się odpadów.